• Herna je určena pro děti ve věku 0 – 15let a je rozdělena do zón.
 • Všechny děti musí být doprovázeny dospělou osobou, která za ně plně odpovídá po celou dobu pobytu. Doprovodem se rozumí osoba starší 18 let.
 • Za případné úrazy dětí plně zodpovídá doprovázející osoba. Provozovatel herny nese zodpovědnost pouze za úrazy z titulu konstrukčních vad.
 • V celé herně platí přísný zákaz vstupu zvířat a zákaz kouření včetně elektronických cigaret.
 • Do čisté zóny herny je vstup povolen pouze bez bot, z hygienických důvodů je nutné mít ponožky.
 • Obsluha je oprávněna vykázat návštěvníka, který nedodržuje provozní řád, neuposlechne výzvy obsluhy, případně svým chováním ohrožuje ostatní návštěvníky herny. Obsluha rovněž může vykázat návštěvníka, který je sám nebo například svým oblečením způsobilý znečišťovat nebo poškozovat vybavení herny. V takovém případě není nárok na náhradu vstupného.
 • Konzumace jídla, pití, sladkostí, žvýkaček je v čisté zóně herny ZAKÁZÁNA.
 • V prostorách herny je povoleno konzumovat pouze jídlo a pití zakoupené v místě, s výjimkou kojenecké stravy a potravin pro osoby se speciálními dietetickými požadavky a alergiemi, pokud jejich potřeby není provozovatel schopen uspokojit.
 • Vstup do herny je zpoplatněn (viz.ceník). Po opuštění herny pozbývá zaplacené vstupné další platnosti.
 • Vstupem do herny vyjadřují návštěvníci svůj souhlas s tímto provozním řádem, zároveň se zavazují řídit se pokyny obsluhy a respektovat informace na tabulích v jednotlivých zónách.
 • Atrakce jsou certifikovány jako bezpečné v souladu s českými předpisy a normami, jakož i s předpisy a normami Evropské unie týkajícími se „atrakcí a vybavení hřišť“.
 • Personál musí být informován o veškerých úrazech a nehodách.
 • Doporučujeme, aby děti měly oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi.
 • Všichni, kdo vstupují do herní konstrukce, nesmí mít u sebe nebo na sobě šály, šátky, šperky, přezky nebo jiné ostré předměty. To se týká i cvočků a jiných kovových ozdob například na kalhotách.
 • Návštěvník ručí při použití zařízení herny za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům. Pro zajištění bezpečnosti všech dětí se nesmí v celém prostoru herny používat vlastní hračky.
 • Je zakázáno lezení po síti atrakce a lezení nahoru po skluzavkách (vně i uvnitř).
 • Doprovodná osoba může vstoupit s dětmi do herní konstrukce, přičemž pro ni platí stejná pravidla jako pro děti.
 • Do herny je zakázán vstup osobám trpícím nakažlivou nemocí, nevolností, případně jiným postižením nebo omezením vylučujícím bezproblémový pobyt a nebo osobám v karanténě.
 • Za věci odložené mimo k tomu určený prostor nenese provozovatel herny odpovědnost.
 • Prostor herny je zejména z důvodu zajištění bezpečnosti monitorován kamerovým systémem.
 • Fotografování pro profesionální účely nebo pro další veřejné užití je možné pouze po předchozím povolení vedení společnosti. Návštěvníci vyjadřují souhlas s dalším užitím fotografií a jiných obrazových materiálů s jejich vyobrazením. Tento svůj souhlas je možné kdykoliv v budoucnu pro konkrétní užití odvolat.
 • Provozovatel herny si vyhrazuje právo změnit jakékoliv údaje anebo ceny bez předchozího upozornění.